باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر تداخل زمینه ای و نوع خود گفتاری بر یادگیری مهارت های والیبال با برنامه های حرکتی تعمیم یافته و پارا مترهای مختلف»

دانشجو: زینب قیاسی راد

استاد راهنما: دکتر فرشید طهماسبی

استاد مشاور: معصومه بقائیان

استاد داور خارجی: دکتر پروانه شمسی پور دهکردی
استاد داور داخلی: دکتر سید کاوس صالحی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن کنفرانس دانشکده
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: رفتار حرکتی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی