باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«شناسایی و الویت بندی عوامل تاثیر گذار بر توسعه صنعت بازاریابی توریسم ورزشی مبتنی بر بازیهای بومی و محلی استان چهار محال»

دانشجو: شهرام محمدی ملکشیری

استاد راهنما: دکتر امیرحسین منظمی

استاد مشاور: ناهید ادیب پور

استاد داور خارجی: دکتر مریم مختاری دینانی
استاد داور داخلی: دکتر عباس نظریان


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن کنفرانس دانشکده
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی