باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی با و بدون مصرف مکمل آستازانتین بر شاخص های CKMM،TNF-آلفا در مردان بدنساز»

دانشجو: عباس شاه قلیان قهفرخی

استاد راهنما: دکتر فرشته شهیدی

استاد مشاور: دکتر مجید کاشف

استاد داور خارجی: دکتر عباسعلی گائینی
استاد داور داخلی: دکتر مجتبی صالح پور


تاريخ: 1398/07/21
مکان: سالن کنفرانس دانشکده
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی