باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر خود گفتاری آموزشی و انگیزشی بر رشد مهارت های حرکتی درشت و ظریف کودکان»

دانشجو: سمکو ندیمی

استاد راهنما: دکتر فرشید طهماسبی

استاد مشاور: دکتر غلامرضا لطفی حسین آبادی

استاد داور خارجی: دکتر مهدی شهبازی
استاد داور داخلی: دکتر فرزانه حاتمی


تاريخ: 1397/11/23
مکان: سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی
ساعت: 14:00

گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی