باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر هشت هخفته تمرین پلایومتریک همراه با مصرف مکمل پروبیوتیک LGG برTNF-Hgth آلفا و توان بی هوازی مردان فوتبالیست»

دانشجو: جواد شمشیری

استاد راهنما: دکتر فرشته شهیدی

استاد مشاور: دکتر مجتبی صالح پور

استاد داور خارجی: دکتر عباسعلی گائینی
استاد داور داخلی: دکتر مجید کاشف


تاريخ: 1398/07/24
مکان: سالن کنفرانس دانشکده
ساعت: 16:00

گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی