باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«یادگیری مفاهیم ریاضی از طریق فعالیت حرکتی»

دانشجو: یوسف نوری پهندری

استاد راهنما: دکتر فرشید طهماسبی

استاد مشاور: دکتر غلامرضا لطفی

استاد داور خارجی: دکتر مهدی شهبازی
استاد داور داخلی: دکتر فرزانه حاتمی


تاريخ: 1397/07/21
مکان: سالن کنفرانس دانشکده
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی