باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تعیین تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی دایرهای و مصرف مکمل جینسینگ بر MDAو SOD پس از فعالیت وامانده ساز در مردان جوان فعال»

دانشجو: بابک فتحی

استاد راهنما: دکتر فرشته شهیدی

استاد مشاور: دکتر مجتبی صالح پور

استاد داور خارجی: دکتر عباسعلی گائینی
استاد داور داخلی: دکتر مجید کاشف


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن کنفرانس دانشکده
ساعت: 11:30

گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی