باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر تعاملی تمرین هوازی در آب و مکمل کروسین بر بیان ژن های P53 و P21 وکاسپاز 8 کاردیومایوسیتی در رت های نر مسموم شده با پراکسید هیدروژن»

دانشجو: مهدی حشمتی

استاد راهنما: دکتر فرشته شهیدی

استاد مشاور: دکتر مجتبی صالح پور

استاد داور خارجی: دکتر حمید رجبی
استاد داور داخلی: دکتر مجید کاشف


تاريخ: 1398/07/17
مکان: سالن کنفرانس دانشکده
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی