باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مقایسه اثر هشت هفته تمرین در آب ، مقاومتی و دویدن بر MCT1و MCT4 سرم رت های نر نژاد ویستار»

دانشجو: سارا سفال منش

استاد راهنما: دکتر مجید کاشف

استاد مشاور: دکتر فرشته شهیدی

استاد داور خارجی: دکتر حمید رجبی
استاد داور داخلی: دکتر مجتبی صالح پور


تاريخ: 1397/11/30
مکان: سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی