باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی مدل تاثیر اصالت برند و ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران به برند در باشگاه های لیگ برتر والیبال کشور»

دانشجو: مراد رومیانی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین منظمی

استاد مشاور: دکتر نجف آقایی

استاد داور خارجی: دکتر رسول نوروزی
استاد داور داخلی: دکتر معصومه شهبازی


تاريخ: 1397/10/24
مکان: سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: رفتار حرکتی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی