باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات کالاهای ورزشی»

دانشجو: پرنیان علی بابایی

استاد راهنما: دکتر عباس نظریان

استاد مشاور: دکتر لقمان کشاورز

استاد داور خارجی: دکتر مریم مختاری دینانی
استاد داور داخلی: دکتر امیرحسین منظمی


تاريخ: 1397/12/25
مکان: سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی