باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر تعاملی تمرین هوازی در آب و مکمل کروسین بر بیان ژن های Apaf-1 ،سیتوکروم c و کاسپاز 9 کاردیومایوسیتی در رت های نر مسموم شده با پراکسید هیدروژن»

دانشجو: سپیده پورصادقی دوگاهه

استاد راهنما: دکتر مجید کاشف

استاد مشاور: دکتر فرشته شهیدی

استاد داور خارجی: دکتر ندا خالدی
استاد داور داخلی: دکتر مجتبی صالح پور


تاريخ: 1397/11/27
مکان: سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی