باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر تصویر سازی ذهنی و مشاهده عمل بر عملکرد حرکتی وکارکردهای شناختی سالمندان»

دانشجو: آزیتا سلیمی

استاد راهنما: دکتر فرزانه حاتمی

استاد مشاور: دکتر غلامرضا لطفی

استاد داور خارجی: دکتر مریم عبدالشاهی
استاد داور داخلی: دکتر سید کاوس صالحی


تاريخ: 1398/07/17
مکان: سالن کنفرانس دانشکده
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: رفتار حرکتی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی