باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر فعالیتهای حرکتی منتخب بر مهارت های زندگی دانش آموزان»

دانشجو: فرزاد رومیانی

استاد راهنما: دکتر فرشید طهماسبی

استاد مشاور: معصومه بقائیان

استاد داور خارجی: دکتر شهزاد طهماسبی
استاد داور داخلی: دکتر غلامرضا لطفی


تاريخ: 1397/07/21
مکان: سالن کنفرانس دانشکده
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: رفتار حرکتی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی