باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر 8هفته تمرین پیلاتس به همراه مصرف اسید فولیک بر سطوح هموسیستئین ، پروتئین واکنشگر C سرم و فیبرینوژن پلاسما در زنان دارای اضافه وزن»

دانشجو: مریم باقری

استاد راهنما: دکتر مجید کاشف

استاد مشاور: دکتر مجتبی صالح پور

استاد داور خارجی: دکتر عباسعلی گائینی
استاد داور داخلی: دکتر فرشته شهیدی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن کنفرانس دانشکده
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی