باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر سطح مهارت الگو بر رفتارهای جستجوی بینایی و یادگیری ضربه پنالتی فوتبال»

دانشجو: لیلا داستانی

استاد راهنما: دکتر فرشید طهماسبی
دکتر رضا ابراهیم پور
استاد مشاور: دکتر غلامرضا لطفی

استاد داور خارجی: دکتر شهزاد طهماسبی
استاد داور داخلی: دکتر سید کاوس صالحی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن کنفرانس دانشکده
ساعت: 11:30

گروه آموزشی: رفتار حرکتی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی