باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری

عنوان:

«اثر دوازده هفته تمرین تداومی و تناوبی شدید در آب بر فسفاتیدیل اینوزیتول-3-کیناز، بیان ژن Hand2، ساختار و عملکرد قلب رت های نر سالم»

دانشجو: محمدعلی قرائت

استاد راهنما: دکتر مجید کاشف

استاد مشاور: دکتر بهنام الدین جامعی

استاد داور خارجی: دکتر عباسعلی گائینی
استاد داور داخلی: دکتر فرشته شهیدی


تاريخ: 1397/07/03
مکان: سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی
ساعت: 07:145

گروه آموزشی: فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی