باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مطالعه تاثیر آموزش مبتنی بر تاریخ با استفاده از باتری اشکانی بر روی ماهیت علم فراگیران در دوره ی متوسطه دوم»

دانشجو: مرضیه علی کاظمی

استاد راهنما: دکتر رسول عبداله میرزایی
دکتر زینب طلایی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر مریم افشار پور
استاد داور داخلی: دکتر معصومه قلخانی


تاريخ: 1398/07/24
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 17:00

گروه آموزشی: شیمی
دانشکده علوم پایه