باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«: بررسی ظرفیت های آموزشی پژوهش سراهای دانش آموزی در جهت بهبود و ارتقای آموزش فیزیک مدرسه ای»

دانشجو: سمیرا سجودی پاپکیاده

استاد راهنما: دکتر فاطمه احمدی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر روح اله محمدی
استاد داور داخلی: دکتر مهدی سعادت


تاريخ: 1398/11/26
مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 12:00-13:00

گروه آموزشی: فیزیک
دانشکده علوم پایه