باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی تاثیر به کارگیری طرح درس مبتنی بر نظریه ی هوش های چندگانه ی»

دانشجو: حامد اسدالهی

استاد راهنما: دکتر رضا رشیدی
دکتر یلدا دلگشایی
استاد مشاور: حمید ربیعی فراهانی

استاد داور خارجی: دکتر سمیرا بهرامی
استاد داور داخلی: دکتر فاطمه احمدی


تاريخ: 1398/11/28
مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 10:00-11:00

گروه آموزشی: فیزیک
دانشکده علوم پایه