باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر آموزش فیزیک با رویکرد شناختی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مبحث ماشین ها در پایه نهم»

دانشجو: داود نعمتی جمالی

استاد راهنما: دکتر فاطمه احمدی

استاد مشاور: حمید ربیعی فراهانی

استاد داور خارجی: دکتر جعفر خدا قلی زاده
استاد داور داخلی: دکتر رضا رشیدی


تاريخ: 1398/07/17
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 14:00

گروه آموزشی: فیزیک
دانشکده علوم پایه