باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی درک و فهم دانش‌آموزان پایه‌ی یازدهم ریاضی و تجربی از تابع معکوس خطی بر اساس نظریه سولو»

دانشجو: مرضیه صادقی

استاد راهنما: دکتر ابراهیم ریحانی
دکتر مجتبی قربانی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر رضا حیدری قزلجه
استاد داور داخلی: دکتر محمد جواد اسلام پور


تاريخ: 1397/12/25
مکان: اتاق 138 دانشکده علوم پایه
ساعت: 11:15

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه