باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مطالعه تغییرات یک جمعیت با استفاده از یک مدل زمان گسسته»

دانشجو: راضیه صیادیان سیسخت

استاد راهنما: دکتر منیره اکبری مجد آبادنو

استاد مشاور: دکتر آرزو حسینی

استاد داور خارجی: دکتر شهناز طاهری
استاد داور داخلی: دکتر حمید مسگرانی


تاريخ: 1397/07/25
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 14:30

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه