باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«گروه های خودریختی از کیلی گراف ها روی گروه Sn با زیرمجموعه ترانهش ها به عنوان مجموعه مولد»

دانشجو: لیلا کامل مقدم

استاد راهنما: دکتر فرزانه نوروزی

استاد مشاور: دکتر مجتبی قربانی

استاد داور خارجی: دکتر زهره مستقیم
استاد داور داخلی: دکتر علی زعیم باشی تاج آبادی


تاريخ: 1397/09/20
مکان: اتاق 206 دانشکده علوم پایه
ساعت: 15.30

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه