باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«همبستگی کوانتومی دو کاواک اپتومکانیکی در یک حمام غیر مارکوفی مشترک»

دانشجو: مویده درای

استاد راهنما: دکتر جاوید ضمیر انوری
دکتر وحید عامری سیاهوئی
استاد مشاور: دکتر مرضیه ندافان

استاد داور خارجی: دکتر محمد اقبالی ارانی
استاد داور داخلی: دکتر مهدی سعادت


تاريخ: 1398/07/17
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 14:00

گروه آموزشی: فیزیک
دانشکده علوم پایه