باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی رابطه میان شیمی گیاهان دارویی وشیمی سبز به منظور آموزش شیمی سبز برای دانشجویان شیمی»

دانشجو: کیوان برزو

استاد راهنما: دکتر مریم صباغان
دکتر معصومه قلخانی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر عیسی یاوری
استاد داور داخلی: دکتر الهه هاشمی


تاريخ: 1397/10/22
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: شیمی
دانشکده علوم پایه