باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تهیه نقشه های مفهومی مبحث ساختار اتم کتاب علوم تجربی پایه هشتم»

دانشجو: هادی خزائی

استاد راهنما: دکتر جواد بهشتیان

استاد مشاور: دکتر بهرام صالح صدق پور

استاد داور خارجی: دکتر حسن حذرخانی
استاد داور داخلی: دکتر رسول عبداله میرزایی


تاريخ: 1397/07/01
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: شیمی
دانشکده علوم پایه