باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری

عنوان:

«تحلیل عملکرد الگوریتم های فیلتر تطبیقی در حوزه ی تبدیل یافته»

دانشجو: سید محمود خادمیان

استاد راهنما: دکتر حمید مسگرانی
دکتر محمد شمس اسفند آبادی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر جلیل رشیدی نیا
استاد داور داخلی: دکتر مجتبی قربانی


تاريخ: 1397/07/21
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه