باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی عددی اثر موقعیت جرقه بر طول پیش از انفجار»

دانشجو: مهدی صمدی

استاد راهنما: دکتر شعبان علیاری شوره دلی
دکتر کامران مبینی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر کورش جواهرده
استاد داور داخلی: دکتر آرش محمدی


تاريخ: 1397/07/21
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 08:30

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک