باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل اگزرژی پیشرفته آب شیرین کنهای MVC براساس مشخصه های دریاهای شمال و جنوب کشور»

دانشجو: سید هاشم حسینی

استاد راهنما: دکتر کریم مقصودی مهربان

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر کاظم اسماعیل پور
استاد داور داخلی: دکتر میراعلم مهدی


تاريخ: 1398/07/21
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک