باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مدلسازی آب شیرین کن های MVC و ارائه راه حل عملیاتی برای ارتقاء راندمان اگزرژی براساس خصوصیات منطقه ای سیستم»

دانشجو: سید ابراهیم حسینی اردلی

استاد راهنما: دکتر کریم مقصودی مهربان

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر کاظم اسماعیل پور
استاد داور داخلی: دکتر کامران مبینی


تاريخ: 1398/07/21
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک