باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی عددی اثر آرایش گودی ها و برآمدگی ها بر خنک کاری داخلی نوک پره توربین»

دانشجو: محمد مرشدی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا علیگودرز

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سید محمود خردمند
استاد داور داخلی: دکتر کریم مقصودی مهربان


تاريخ: 1398/07/21
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 08:00

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک