باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی ریزساختار و زیست تخریب پذیری آلیاژهای دو تایی Mg-Zn تولید شده به روش متالورژی پودر»

دانشجو: فاطمه صالحی

استاد راهنما: دکتر حسن جعفری
دکتر سروش پرویزی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر مهدی شاهدی اصل
استاد داور داخلی: دکتر سید مهدی میراسماعیلی


تاريخ: 1398/07/22
مکان: دانشکده مواد
ساعت: 16:00

گروه آموزشی: متالوژی و مواد
دانشکده مهندسی مکانیک