باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«شبیه سازی و تحلیل رشد و جدایش حباب در پدیده جوشش به وسیله روش شبکه بولنزمن در حضور میدان مغناطیسی»

دانشجو: نسرین منصورزاده

استاد راهنما: دکتر مصطفی ورمزیار

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر محمدرضا حبیبی
استاد داور داخلی: دکتر آرش محمدی


تاريخ: 1398/07/17
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک