باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل سینماتیکی و بهینه سازی پروتز دست انسان»

دانشجو: سعید یاوری

استاد راهنما: دکتر علی رحمانی هنزکی

استاد مشاور: دکتر جواد کدخداپور

استاد داور خارجی: دکتر سعید باب
استاد داور داخلی: دکتر مجید شاهقلی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: طراحی جامدات
دانشکده مهندسی مکانیک