باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی عددی تاثیر وجود پره بر روی انتقال حرارت و افت فشار در جریان جابجایی ترکیبی آرام و مغشوش نانوسیال در جریان داخل یک کانال»

دانشجو: مریم ایزدی کیا

استاد راهنما: دکتر میراعلم مهدی
دکتر کامران مبینی
استاد مشاور: دکتر علیرضا رهبری

استاد داور خارجی: دکتر رضا ابراهیمی
استاد داور داخلی: دکتر محمدرضا علیگودرز


تاريخ: 1397/07/25
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک