باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی عددی تاثیر دامنه ی فشار صوتی اعمالی بر دینامیک میکرو حباب محصور شده در کنار سطح»

دانشجو: سید بهروز حسینی

استاد راهنما: دکتر میراعلم مهدی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر جاماسب پیرکندی
استاد داور داخلی: دکتر مصطفی ورمزیار


تاريخ: 1398/07/21
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک