باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«شبیه سازی فرو ریزش حباب با استفاده از روش شبکه بولتزمن»

دانشجو: عماد احسانی

استاد راهنما: دکتر مصطفی ورمزیار

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر محمدرضا حبیبی
استاد داور داخلی: دکتر کریم مقصودی مهربان


تاريخ: 1398/07/21
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک