باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی تحلیلی و تجربی تقویت کننده های ساختاری نوین برای بدنه خودرو»

دانشجو: سید کورش سید موسوی

استاد راهنما: دکتر افشین کازرونی
دکتر محمدمقداد فلاح
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر عبدالحسین جلالی آقچای
استاد داور داخلی: دکتر نصراله بنی مصطفی عرب


تاريخ: 1398/07/17
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 08:00

گروه آموزشی: ساخت و تولید
دانشکده مهندسی مکانیک