باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با توجه به ابعاد پنجره ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک»

دانشجو: امیر طاهری اصل

استاد راهنما: دکتر مصطفی ورمزیار
دکتر علیرضا رهبری
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر حسین افشار
استاد داور داخلی: دکتر کریم مقصودی مهربان


تاريخ: 1397/07/22
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 09:30

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک