باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوشش دهی سطح روی ضریب انتقال حرارت در جوشش جریانی»

دانشجو: سعید روستایی

استاد راهنما: دکتر آرش محمدی

استاد مشاور: دکتر میراعلم مهدی

استاد داور خارجی: دکتر جاماسب پیرکندی
استاد داور داخلی: دکتر شعبان علیاری شوره دلی


تاريخ: 1398/07/21
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک