باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«پیش بینی فرسایش ناشی از کاویتاسیون به وسیله شبیه سازی اویلری /لاگرانژی دینامیک حباب»

دانشجو: مسعود خجسته منش

استاد راهنما: دکتر میراعلم مهدی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر مهرزاد شمس
استاد داور داخلی: دکتر مصطفی ورمزیار


تاريخ: 1397/07/22
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 10:30

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک