باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل پیشرفته انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار طرشت»

دانشجو: مهدی جهان آرا

استاد راهنما: دکتر کریم مقصودی مهربان

استاد مشاور: مهندس عبدالله مهرپناهی

استاد داور خارجی: دکتر کاظم اسماعیل پور
استاد داور داخلی: دکتر محمدرضا علیگودرز


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 14:00

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک