باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مدلسازی دینامیکی یک پمپ زمین گرمایی به هدف تحلیل اگزرژی سیستم»

دانشجو: علی شریفی زمیدانی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا ارباب تفتی

استاد مشاور: مهندس عبدالله مهرپناهی

استاد داور خارجی: دکتر علی رضا خدایاری
استاد داور داخلی: دکتر محمدرضا علیگودرز


تاريخ: 1397/07/22
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: طراحی جامدات
دانشکده مهندسی مکانیک