باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل و مدل سازی ساختاری ورق های فلزی ناهمسانگرد براساس قانون جریان وابسته و غیر وابسته»

دانشجو: نواب حسینی

استاد راهنما: دکتر ولی اله پناهی زاده

استاد مشاور: مهندس یعقوب دادگراصل

استاد داور خارجی: دکتر مجید رجبی
استاد داور داخلی: دکتر امیر رفاهی اسکویی


تاريخ: 1397/07/01
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 14:00

گروه آموزشی: ساخت و تولید
دانشکده مهندسی مکانیک