باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی عددی اثرات جریان کاویتاسیون برروی هیدروالاستیسیته یک هیدروفیل سه بعدی منعطف»

دانشجو: حسن ساجدی

استاد راهنما: دکتر میراعلم مهدی
دکتر کریم مقصودی مهربان
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر رضا ابراهیمی
استاد داور داخلی: دکتر محمدرضا علیگودرز


تاريخ: 1397/07/25
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 10:30

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک