باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی مقایسه تأثیر یادگیری دروس آموزشی به شیوه تدریس وارونه و معمول بر انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان پایه اول»

دانشجو: نازنین زرینی

استاد راهنما: دکتر سید محمد رضا امام جمعه

استاد مشاور: دکتر غلامعلی احمدی

استاد داور خارجی: دکتر اکبر رهنما
استاد داور داخلی: دکتر علیرضا عصاره


تاريخ: 1398/07/22
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 08:00

گروه آموزشی: علوم تربیتی
دانشکده علوم انسانی