باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به سواد تغذیه»

دانشجو: پریسا دانش پایه

استاد راهنما: دکتر سید محمد رضا امام جمعه

استاد مشاور: دکتر غلامعلی احمدی

استاد داور خارجی: دکتر اکبر رهنما
استاد داور داخلی: دکتر فاطمه خالوندی


تاريخ: 1398/07/22
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: علوم تربیتی
دانشکده علوم انسانی