باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه»

دانشجو: سارا عباسی

استاد راهنما: دکتر رضا ساکی

استاد مشاور: دکتر صادق نصری

استاد داور خارجی: دکتر مسعود حقیقی
استاد داور داخلی: دکتر فاطمه خالوندی


تاريخ: 1397/12/27
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: علوم تربیتی
دانشکده علوم انسانی