باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«نگاهی به آثار داستانی قاسم هاشمی نژاد با تأکید بر رمان فیل در تاریکی و تک نگاری خیرالنسا»

دانشجو: سیدرسول پیره

استاد راهنما: دکتر علی اکبر افراسیاب پور

استاد مشاور: دکتر یداله بهمنی مطلق

استاد داور خارجی: دکتر عبدالرضا سیف
استاد داور داخلی: دکتر زیبا اسماعیلی


تاريخ: 1397/07/18
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: ادبیات فارسی
دانشکده علوم انسانی